Open navigation

Công văn 3804/BHXH-CSXH ngày 08/10/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3804/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng và một số BHXH tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) về việc giải quyết chế độ BHXH tự nguyện đối với một số trường hợp do BHXH Bộ Quốc phòng thu BHXH tự nguyện, xác nhận thời gian đóng BHXH tự nguyện để bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện (sau đây gọi tắt là chốt sổ BHXH) trả cho người lao động về nơi cư trú, nay người lao động đề nghị BHXH nơi cư trú giải quyết hưởng BHXH. Sau khi làm việc với BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan, để đảm bảo việc giải quyết chế độ BHXH đối với người đóng BHXH tự nguyện được thuận lợi tại nơi cư trú và thống nhất trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Đối với BHXH Bộ Quốc phòng:

- Rà soát lại toàn bộ số đối tượng đã thu BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2008 trở đi, theo dõi quản lý chặt chẽ theo quy định. Riêng các trường hợp đã thu BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2008 đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ BHXH, đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bản giấy và bản điện tử) đã chốt sổ BHXH đến hết ngày 30/9/2014 chuyển BHXH Việt Nam theo mẫu đính kèm (bản giấy chuyển Ban Thực hiện chính sách BHXH và bản điện tử chuyển Trung tâm Công nghệ thông tin) để quản lý, triển khai đến BHXH tỉnh.

- Từ ngày 01/10/2014 trở đi, khi BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ BHXH, trong thời gian 5 ngày kể từ ngày chốt sổ BHXH, BHXH Bộ Quốc phòng chuyển cơ sở dữ liệu (bản giấy và bản điện tử) về BHXH Việt Nam để quản lý, triển khai đến BHXH tỉnh để đối chiếu làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

- Trong quá trình thực hiện, nếu BHXH tỉnh có vướng mắc đề nghị làm rõ thì BHXH Bộ Quốc phòng kiểm tra và trả lời bằng văn bản để BHXH tỉnh có căn cứ xem xét, giải quyết.

2. Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin: Tiếp nhận cơ sở dữ liệu do BHXH Bộ Quốc phòng chuyển đến để quản lý cung cấp dữ liệu hỗ trợ kỹ thuật để BHXH tỉnh tra cứu, đối chiếu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu để giải quyết kịp thời, chính xác.

3. Đối với BHXH tỉnh:

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (theo phân cấp giải quyết) tiếp nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ BHXH để giải quyết chế độ BHXH quy định tại Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn hiện hành; hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thực hiện theo quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam.

- Trước khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với các đối tượng nêu trên phải đối chiếu với cơ sở dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý để kiểm tra về đối tượng, nếu phát hiện không có tên của người đề nghị hoặc có sai sót thì vẫn tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết chế độ, có văn bản trả lời người lao động về nội dung vướng mắc cần làm rõ, đồng thời có công văn đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng có ý kiến về trường hợp cụ thể để xem xét, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Thị Xuân Phương

 


 

BHXH BỘ QUỐC PHÒNG
 -------

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN THỜI GIAN THAM GIA BHXH TẠI BHXH BỘ QUỐC PHÒNG

STT

Họ và tên

Mã số

Số sổ BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Nam/nữ

Thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Tổng số tháng đóng

Tổng số tiền đóng

Ngày tháng năm xác nhận quá trình tham gia BHXH

Nơi cư trú

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………., ngày… tháng… năm……
GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Nơi cư trú là nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.