Open navigation

Công văn 10253/VPCP-KTTH Thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10253 / VPCP -  KTTH

V/v thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014.


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Ngoại giao.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  146 / TTr - BTC  ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA giai đoạn 2015 - 2018 như Bộ Tài chính nêu tại văn bản số  146 / TTr - BTC  trên đây và giao Bộ Tài chính thông báo rộng rãi đến các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.


  • Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khi thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA giai đoạn 2015 - 2018 nêu trên để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, khắc phục những tác động tiêu cực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế đã đề ra.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó TTgCP;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.