Open navigation

Công văn 15035/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15035 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số  3204 / HQLS - TXNK  ngày 28/11/2014 (kèm hồ sơ) của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật điện tử Mộng Phong do doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH khoa học kỹ thuật điện tử Mộng Phong bị tuyên bố phá sản, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn lập hồ sơ theo qui định tại Điều 134 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 cua Bộ Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.