Open navigation

Công văn 15040/TCHQ-GSQL Điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15040 / TCHQ - GSQL 

V/v điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bình Định;

- Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải

(Đ/c: Số 01A, Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  407 / CV - KHKD  ngày 27/11/2014 của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải về việc thay đổi mục đích sử dụng bãi ngoại quan tại Lô A3, cụm công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải về chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực của kho ngoại quan được thành lập theo Quyết định số  1751 / QĐ - TCHQ  ngày 05/10/2007 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể, tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 20.000 m2, bao gồm: 6.000 m2 kho, diện tích bãi và công trình phụ trợ: 14.000 m2. Kho ngoại quan được phép lưu giữ các loại hàng hóa theo quy định tại Điều 25 Nghị định  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

  2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện thành lập kho ngoại quan để kiểm tra việc Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải được biết và thực hiện.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.