Open navigation

Công văn 15074/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15074 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Văn phòng Đại diện Tổ chức Family Health International tại Việt Nam.

(Tầng 7, Tòa nhà VP Tổng CT Du lịch Hà Nội, số 18 Lý Thường Kiệt)


Trả lời văn bản ngày 01/12/2014 của Văn phòng FHI  360 / Việt  Nam về việc miễn thuế 01 lô hàng gồm 01 tường lửa Meraki MX80, 01 tường lửa Meraki MX6W và 03 thiết bị truyền tín hiệu không dây Meraki Access Point MR18 gửi từ Mỹ đến Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số  12 / 2012 / NĐ - CP  ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;


Căn cứ Thông tư liên tịch số  03 / 2007 / TTLT - BCT - BTC - BNG  ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương-Tài chính-Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số  05 / 2012 / TT - BNG  ngày 12/11/2012 của Bộ ngoại giao về hướng dẫn thi hành Nghị định số  12 / 2012 / NĐ - CP ;


Căn cứ Khoản 3 Điều 100 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Điểm d Khoản 19 Điều 4 Phần I Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ -  CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;


Trường hợp Văn phòng Đại diện Tổ chức Family Health International tại Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký lập văn phòng đại diện số  19 / BNG - VPĐD  ngày 14/5/2013 và hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.


Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng FHI  360 / Việt  Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.