Open navigation

Công văn 15076/TCHQ-GSQL Xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15076 / TCHQ - GSQL 

V/v xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số  3807 / HQHN - GSQL  ngày 09/12/2014 và Công văn số  3808 /  HQHN- GSQL ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số  44 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 19 tháng 07 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số  3807 / HQHN - GSQL  và Công văn số  3808 /  HQHN-GSQL ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội báo cáo khảo sát địa điểm và đề xuất về việc xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài tại nhà Ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại nhà Ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài kịp thời gian khai trương, đồng ý Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài triển khai hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhà Ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài sau khi đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo quy định tại Thông tư  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính

  2. Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện

  1. Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế của doanh nghiệp tại nhà Ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài theo quy định tại Thông tư  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính.

  2. Hướng dẫn hai doanh nghiệp trên ngừng hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại địa điểm tại nhà Ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài (địa điểm cũ) trước thời điểm khu vực cách ly của nhà Ga T1 tuyên bố ngừng hoạt động và không có các chuyến bay quốc tế đi và đến; chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác thanh khoản, quyết toán hàng hóa tồn đọng, và giám sát chặt chẽ quá trình chuyển hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế từ nhà Ga T1 sang nhà Ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thực hiện nội dung trên./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.