Open navigation

Công văn 15084/TCHQ-GSQL Đóng ghép hàng quá cảnh tại kho CFS-ICD Transimex


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15084 / TCHQ - GSQL 

V/v đóng ghép hàng quá cảnh tại kho CFS-ICD Transimex

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hàng hóa Thời gian.


(Đ/c: M7-03, cao ốc H2, 196 đường Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  1517 / TCLEL - HQ  ngày 25/11/2014 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng hóa Thời gian đề nghị hướng dẫn về việc đóng ghép hàng hóa quá cảnh tại kho CFS - ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh:


  Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Hải quan, Điều 19 Nghị Định  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng, chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.


 2. Về thủ tục đóng ghép hàng quá cảnh chung với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan trong ICD:


 1. Ngày 28/8/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số  5094 / TCHQ - GSQL  gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hàng quá cảnh đóng chung container với hàng xuất khẩu tại kho CFS. Tại công văn có nội dung: Cảng nội địa (ICD) Transimex - Saigon không phải cửa khẩu, do đó trong khi chờ nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Transimex - Saigon không được thực hiện việc đóng ghép hàng quá cảnh chung container với hàng xuất khẩu trong kho CFS.


 2. Ngày 27/5/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số  6918 / BTC - TCHQ  gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển. Tại điểm 3 công văn này có nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu. Theo đó:


 • Tiết b1, điểm 3.6 có quy định: “Hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan được vận chuyển cùng với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ra nước ngoài.”


 • Gạch đầu dòng thứ nhất (-), điểm b.2.2 quy định trách nhiệm của Chi cục Hải quan quan cảng dỡ hàng đối với hàng quá cảnh: “Giám sát việc doanh nghiệp đưa hàng từ kho chứa hàng để làm thủ tục hải  quan / xếp  hàng lên phương tiện vận tải (đã làm thủ tục hải quan) đóng chung container với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan để vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế”.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số  6918 / BTC - TCHQ  dẫn trên thì hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan của Công ty được phép đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục tại Kho CFS thuộc ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh sau đó chuyển đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ra nước ngoài.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hàng hóa Thời gian biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục HQ TP HCM (để thực hiện);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.