Open navigation

Công văn 15085/TCHQ-GSQL Thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15085 / TCHQ - GSQL 

V/v thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2972 / HQBD - GSQL  ngày 25/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu tại kho CFS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc cho phép Công ty cổ phần thương mại du lịch Bình Dương được thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trong kho CFS Areco trước khi xuất khẩu với điều kiện:


  • Việc kiểm tra hàng hóa trong kho CFS phải được thực hiện tại một khu vực riêng biệt; không làm ảnh hưởng đến các hàng hóa khác lưu giữ trong kho.


  • Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý kho CFS giám sát chặt chẽ trong thời gian doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, kết thúc kiểm tra phải niêm phong hải quan và lập Biên bản chứng nhận cùng với chủ kho CFS.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.