Open navigation

Công văn 15091/TCHQ-TXNK Vướng mắc hoàn thuế đối với các lô hàng gỗ tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15091 / TCHQ - TXNK 

V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2342 / HQĐNg - KTSTQ  ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc đề nghị hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng gỗ cẩm lai xẻ của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Linh Sơn tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan về việc hoàn thuế đối với các lô hàng gỗ tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và có văn bản hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.