Open navigation

Công văn 15103/TCHQ-TXNK Phân loại hàng hóa theo máy chính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15103 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại theo máy chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP thép Hòa Phát. 

(Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương)


Trả lời công văn số  354 / 2014 / THP  ngày 1.12.2014 của Công ty CP thép Hòa Phát về phân loại hàng hóa theo máy chính đối với mặt hàng cáp điện để liên kết các thiết bị máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ của nhà máy tại Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 97 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nếu thỏa mãn các nội dung nêu tại chú giải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thì thực hiện phân loại theo máy chính, không phân biệt những máy móc, thiết bị đó được nhập khẩu từ một hay nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau”;


Căn cứ Chú giải 4 Phần XVI thì: “Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy”.


Công ty CP thép Hòa Phát nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính thì phải đáp ứng quy định tại Điều 97, Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  nêu trên và thực hiện đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền dự kiến nhập khẩu theo mẫu  05 / DMTBDKNK - MC / 2013  quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính.


Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng với mục đích được phân loại lúc làm thủ tục hải quan sẽ bị ấn định thuế và xử phạt (nếu có) theo đúng với mã số của hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP thép Hòa Phát biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.