Open navigation

Công văn 15142/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng thiết bị xét nghiệm và thuế giá trị gia tăng mặt hàng hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15142 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng thiết bị xét nghiệm và thuế GTGT mặt hàng hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH TBYT Hamemy.

(P8, Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  2210 / 2014  ngày 24/11/2014 của Công ty TNHH TBYT Hamemy về việc phân loại mặt hàng thiết bị xét nghiệm và thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phân loại hàng hóa:


    Ngày 03/12/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  15406 / TCHQ - TXNK  hướng dẫn việc phân loại đối với mặt hàng máy xét nghiệm huyết học, đông máu (bản chụp gửi kèm). Đề nghị Công ty căn cứ công văn số  15406 / TCHQ - TXNK  để thực hiện.


  2. Về thuế GTGT hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:


Căn cứ khoản 11 Điều 10 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, khoản 1 Điều 4 Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì thuế suất thuế GTGT của mặt hàng vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn là GTGT 5% (năm phần trăm).


Theo đó, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mặt hàng Công ty nêu tại công văn số  2210 / 2014  thuộc hay không thuộc nhóm hàng là vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn, trên cơ sở đó xác định mức thuế phải nộp theo quy định. Khi xuất bán trong nước, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TBYT Hamemy được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Thuế (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.