Open navigation

Công văn 15148/TCHQ-TXNK Miễn tiền chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15148/TCHQ-TXNK

V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt

(59A Trần Quốc Tuấn, P.1, Q. Gò Vấp, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 11/12/2014 của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt về đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt không thuộc đối tượng miễn tiền chậm nộp thuế. Đề nghị Công ty nộp đủ tiền chậm nộp vào NSNN theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.