Open navigation

Công văn 15209/TCHQ-TXNK Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15209 / TCHQ - TXNK 

V/v Biểu thuế XNK năm 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  4544 / HQHCM - TXNK  ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc cung cấp biểu thuế XNK 2015. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về việc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015, thực hiện theo các Thông tư sau:

    • Thông tư số  173 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/11/2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

    • Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 và các Thông tư sửa đổi Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có Thông tư thay thế.

  2. Về việc cung cấp sách Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015: đến thời điểm hiện tại, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chưa có kế hoạch in sách Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015 nên tiếp tục sử dụng:

  • Cuốn Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 được phát hành bởi Nhà xuất bản Lao động do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung;

  • Bản giấy các Thông tư sửa đổi Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.