Open navigation

Công văn 15229/TCHQ-GSQL Rà soát, báo cáo của doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15229 / TCHQ - GSQL 

V/v rà soát, báo cáo của doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra tình hình nợ thuế, Tổng cục Hải quan phát hiện hiện tượng một số doanh nghiệp đã tự ý thay đổi mã số thuế và tên giao dịch mới để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu mà không thông báo cho cơ quan hải quan dẫn đến tình trạng thực tế doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Ví dụ: Công ty A sử dụng mã số thuế và tên giao dịch để thực hiện thủ tục hải quan từ năm 1996 đến nay nhưng đã tự ý thay đổi mã số thuế và tên giao dịch mới là Công ty B (bản chất là một Công ty nhưng khác mã số thuế và tên Công ty) để nhằm mục đích trốn thuế do các khoản nợ thuế này không được chuyển nợ sang Công ty mới.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 63 và khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 93 Bộ Luật Dân sự thì việc chuyển nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác chỉ phát sinh khi thực hiện chia tách doanh nghiệp, do vậy, cần xác định cụ thể nghĩa vụ về thuế và trách nhiệm của từng doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách).

Để tăng cường công tác quản lý nợ thuế trong toàn ngành, chống thất thu, nợ đọng thuế, yêu cầu:

 1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

  1. Rà soát trên hệ thống trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế nhưng đã thực hiện chuyển đổi tên doanh nghiệp, mã số thuế cũ sang doanh nghiệp có tên và mã số thuế mới trên hệ thống kế toán tập trung nhưng bản chất vẫn là 01 Công ty (như cùng tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cùng địa chỉ kinh doanh, chỉ khác tên và mã số thuế) nhưng vẫn còn nợ thuế để thực hiện các nội dung:

   • Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan như cơ quan thuế nội địa, Sở kế hoạch đầu tư để xác minh thông tin doanh nghiệp đã chuyển đổi sang doanh nghiệp mới;

   • Khi có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp còn nợ thuế nhưng đã chuyển đổi sang tên doanh nghiệp mới thì làm việc với doanh nghiệp để xác nhận khoản nợ;

   • Thực hiện việc chuyển khoản nợ thuế từ doanh nghiệp, mã số thuế cũ sang doanh nghiệp có tên và mã số thuế mới trên hệ thống kế toán tập trung;

   • Thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế theo quy định;

   • Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

  2. Có văn bản gửi cơ quan thuế cùng cấp để thông báo về việc một công ty nhưng có hai mã số thuế để cơ quan thuế có biện pháp xử lý.

 2. Cục Thuế xuất nhập khẩu có trách nhiệm rà soát việc nợ đọng thuế trên hệ thống đồng thời hỗ trợ hải quan địa phương trong việc xử lý tình trạng nợ thuế đối với trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, báo cáo kết quả xử lý (nếu có) và chịu trách nhiệm theo dõi tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.