Open navigation

Công văn 15421/TCHQ-GSQL Hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  15421 / TCHQ - GSQL 

V/v hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Để tăng cường công tác quản lý việc chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số  53 / 2013 / QĐ -  TTg 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số  19 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô quy định tại Thông tư số  19 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính theo dõi, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép chuyển nhượng mà người mua xe chưa hoàn thành trách nhiệm theo quy định tại tiết d, khoản 4, Điều 9 Quyết định số  53 / 2013 / QĐ - TTg (kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định) thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo với Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước), Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) và Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có biện pháp xử lý.


Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Lễ tân Nhà nước - BNG (để p/h);

  • Cục CSGT đường bộ, đường sắt - BCA (để p/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.