Open navigation

Công văn 15422/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  15422 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  3928 / HQHCM - GSQL  ngày 05/11/2014, công văn số  4122 / HQHCM -  GSQL ngày 18/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện công văn số  14397 / BTC - TCHQ  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Để thống nhất thực hiện việc quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ tại các đơn vị nội bộ thuộc cơ quan Hải quan, ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số  14397 / BTC - TCHQ  gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệm Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số  01 / TBXNKTC  (ban hành kèm theo công văn số  14397 / BTC - TCHQ ), nội dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu.


  2. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đến theo mẫu số  01 / TBXNKTC  nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi Thông báo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo.


  3. Về trách nhiệm quản lý của Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5, Điều 27 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và nhằm mục đích giúp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm soát tờ khai nhập khẩu tại chỗ làm thủ tục theo thời hạn 15 ngày cũng như kiểm soát giao dịch xuất nhập khẩu tại chỗ đúng quy định (tránh trường hợp chỉ có thủ tục xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp không làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ), Chi cục Hải quan nhập khẩu có trách nhiệm tự lập sổ theo dõi những tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (biết,  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.