Open navigation

Công văn 1694/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan đối với thanh lý chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị đã nhập miễn thuế tạo tài sản cố định


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1694 / GSQL - GQ2 

V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Changyang Việt Nam  

(D10 / 89Q  Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM)


Trả lời công văn số  20141122 / CH  ngày 22/11/2014 của công ty TNHH Changyang Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục thanh lý chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị đã nhập miễn thuế tạo tài sản cố định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị công ty TNHH Changyang Việt Nam căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 46, Mục 3, Chương II và Điều 112, mục 6, phần IV, chương III Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.