Open navigation

Công văn 1695/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1695 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Hans World Việt Nam.

(Đ/c: tầng 2, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số  20141112 / HQ - TXTN  ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Hans World Việt Nam về việc Công ty tái xuất lô hàng máy móc, thiết bị để tạm nhập và giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của đối tác nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Thủ tục hải quan:


    Đối với trường hợp theo như trình bày của Công ty tại công văn số  20141112 / HQ - TXTN  dẫn trên, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ, khoản 2 Điều 45, Điều 52 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013, Điều 27 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Nội Bài.


    Sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo quy định, Công ty B là Công ty được chỉ định nhận lô hàng thiết bị, máy móc thiết bị này sẽ thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ tạo tài sản cố định theo loại hình tương ứng tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh.


  2. Về chính sách thuế, chính sách mặt hàng:


Chính sách thuế, chính sách mặt hàng áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất và máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.