Open navigation

Công văn 10123/VPCP-TCCV Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10123 / VPCP - TCCV 

V/v Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bộ Tư pháp


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Tờ trình số  57 / TTr - BTP  ngày 02 tháng 12 năm 2014 về Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:


Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền cơ chế liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  • Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

  • Các Bộ: TN & MT, TC, XD;

  • VPCP: BTCN; PCN Kiều Đình Thụ, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;

  • Lưu: Văn thư. TCCV (3). NĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Kiều Đình Thụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.