Open navigation

Công văn 1755/GSQL-GQ2 Doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền kinh doanh


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1755 / GSQL - GQ2 

V/v DNCX thực hiện quyền kinh doanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Denso Việt Nam

(Lô E1-KCN Thăng Long - Huyện Đông Anh - Hà Nội)


Trả lời công văn số  1254 / 14 / CV - DMVN  ngày 9/12/2014 của Công ty TNHH Denso Việt Nam về việc thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa theo quyền kinh doanh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến quy định DNCX phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DNCX, KCX khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số  164 / 2013 / NĐ - CP , Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 9 Điều 1 của Nghị định  164 / 2013 / NĐ - CP  để trình Chính phủ ban hành theo hướng DNCX không phải thành lập Chi nhánh riêng nằm ngoài DNCX, KCX khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.


Trước mắt, việc thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của DNCX thực hiện theo công văn số  9089 / TCHQ - GSQL  của Tổng cục Hải quan và các văn bản hiện hành.


Vậy, Cục Giám sát quản lý thông báo và gửi kèm theo các công văn nêu trên để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.