Open navigation

Quyết định 2326/QĐ-TTg Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 Không còn phù hợp 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2326 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 11 năm 2001;


Căn cứ Nghị quyết số  77 / 2014 / QH13  ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tại các Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  10215 / VPCP - KTTH  ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.


Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu được giao tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


 1. Thông báo cho các đơn vị liên quan các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 cho các đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 để triển khai thực hiện.


 2. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về dự trữ quốc gia, tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng chính sách theo kế hoạch được giao.


 3. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Quyết định này.

 4. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

 • Lưu: Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.