Open navigation

Công văn 117/LĐTBXH-BHXH Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  117 / LĐTBXH - BHXH 

V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số  8430 / UBND - TM  ngày 25/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số  133 / HĐBT  ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số  25 / TT  ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội được tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo.

  2. Việc giải quyết tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, trong đó có việc tính cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP  để tính hưởng bảo hiểm xã hội được quy định tại Nghị định số  92 / 2009 / NĐ - CP  ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số  03 / 2010 / TTLT - BNV - BTC - BLĐTBXH  ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ gốc thất lạc, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9 Mục D Thông tư số  03 / 2007 / TT - BLĐTBXH  ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI



Trần Thị Thuý Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.