Open navigation

Công văn 120/LĐTBXH-BHXH Thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  120 / LĐTBXH - BHXH 

V/v thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số  2084 / BHXH - CSXH  ngày 13/6/2014 và Công văn số  3906 / BHXH -  CSXH ngày 01/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số  152 / TTg  ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư số  09 / TTLB  ngày 21/5/1977 của liên Bộ Giáo dục- Tài chính- Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, đối với giáo viên mẫu giáo dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian làm giáo viên mẫu giáo được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số  133 / HĐBT  ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số  25 / TT  ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội được tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘITrần Thị Thuý Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.