Open navigation

Công văn 117/TCHQ-TXNK Miễn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  117 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Minh Đạt.

(Đ/c: 7/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 11/12/2014 của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt kiến nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 131 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp. Việc Công ty đề nghị được miễn tiền chậm nộp là không có cơ sở để xem xét.


Đề nghị Công ty thực hiện nộp tiền chậm nộp vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.