Open navigation

Công văn 14992/TCHQ-PC Trả lời kiến nghị về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  14992 / TCHQ - PC 

V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kim Liên

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.


Về việc thanh khoản nguyên liệu của Công ty TNHH Thương mại Kim Liên nêu tại công văn  997 / HQLC - NV  ngày 03/6/2014 của Cục Hải quan Lào Cai, ngày 16/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số  12998 / BTC - TCHQ  gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Kim Liên.


Ngày 06/10/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số  7790 / VPCP - KTTH  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (gửi kèm) yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật thuế.


Trên cơ sở đó, theo điểm 3 mục II Bản án số  219 / 2009 / HSPT  ngày 17/4/2009 của Tòa Phúc thẩm- Tòa án nhân dân Tối cao thì hợp đồng mua 1.000 tấn lá thuốc lá giữa Công ty TNHH Thương mại Kim Liên ký với Công ty Hải Viên (Trung Quốc) là hợp đồng giả. Bản chất nguồn gốc số nguyên liệu lá thuốc lá là do Nguyễn Thị Ngọc Liên cùng đồng phạm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam và bị các cơ quan tiến hành tố tụng quy kết là hành vi buôn lậu, sau đó bán cho Công ty Kim Liên.


Vì vậy, số nguyên liệu này không có căn cứ để xét hoàn thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số  149 / 2005 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư  113 / 2005 / TT - BTC  ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai thực hiện và trả lời doanh nghiệp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, PC (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.