Open navigation

Công văn 194/TCHQ-TXNK Hủy đơn khiếu nại về phân loại hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  194 / TCHQ - TXNK 

V/v hủy đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam.

(Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1412311 / CV - XNK  ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đề nghị hủy hồ sơ khiếu nại số  1412161 / CV - XNK  ngày 16/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại số /QĐ- TCHQ ngày  / 01 / 2015  đối với đơn khiếu nại của Công ty.


  2. Căn cứ chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loại thép dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép, sử dụng trong xây dựng và theo một trong các tiêu chuẩn sau đây: TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, JIS G3109, JIS G3112, JIS G3117, GB 1499:1998, tiêu chuẩn thép cốt bê tông khác. Trong trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu khai báo vào thép “loại khác” thì phải xuất trình được giấy chứng nhận của nhà sản xuất hoặc giám định của cơ quan giám định của cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định xác nhận mặt hàng thép không thuộc một trong các tiêu chuẩn nêu trên.


    Theo đó, đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty khai báo theo mã số của mặt hàng có mô tả “loại khác” của nhóm, phân nhóm hàng chi tiết mặt hàng “thép cốt bê tông”, đề nghị Công ty xuất trình các giấy tờ theo quy định tại chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


  3. Việc phân tích, giám định để phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hyosung Việt Nam biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ Đồng Nai (để chỉ đạo thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.