Open navigation

Công văn 195/TCHQ-TXNK Không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  195 / TCHQ - TXNK 

V/v không thu thuế XK đối với hàng hóa tái xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  4323 / HQHCM - TXNK  ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết); kết quả kiểm tra nếu xác định Công ty TNHH XNK gỗ Vinh Thái thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC , hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai xuất khẩu số 30013087513 ngày 16/9/2014, tờ khai xuất khẩu số 30012818805 ngày 13/9/2014 là hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu số 100075217431 ngày 21/7/2014 đồng thời không phát hiện Công ty có sai phạm khác thì xử lý không thu (hoàn) thuế xuất khẩu cho Công ty theo quy định.


Công ty TNHH XNK gỗ Vinh Thái có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, giải trình các nội dung có liên quan và có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.