Open navigation

Công văn 203/TCHQ-TXNK Vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  203 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số  26 / HQLC - NV  ngày 08/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc chênh lệch mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục I Thông tư số  45 / 2007 / TT - BTC  ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thì:


“Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.