Open navigation

Công văn 206/TCHQ-PC Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  206 / TCHQ - PC 

V/v Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số  1612 / HQKG - CBL  đề ngày 30/12/2014 của Cục Hải quan Kiên Giang đề xuất áp dụng mức xử phạt đối với tổ chức để ra quyết định tịch thu tang vật và xử lý theo quy định đối với hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc xử lý đối với hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số  13326 / TCHQ - PC  ngày 03/11/2014 gửi Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Đề nghị Cục Hải quan Kiên Giang căn cứ vào Công văn trả lời của Tổng cục Hải quan nêu trên để thực hiện.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.