Open navigation

Công văn 244/TCHQ-GSQL Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  244 / TCHQ - GSQL 

V/v thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội


Trả lời công văn số  3681 / HQHN - TXNK  ngày 1/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội việc vướng mắc thủ tục thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình của Công ty Hà Nội Chinghai Electric Works, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 34, khoản 2 Điều 35, Điều 55, khoản 5 Điều 112 và Điều 117 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã thực xuất khẩu vỏ nắp đậy hộp chuyển bị lỗi, thực nhập khẩu vỏ nắp đậy hộp chuyển hướng do bên bán đổi trả (không thanh toán), đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.