Open navigation

Công văn 273/TCHQ-GSQL Chính sách quản lý hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  273 / TCHQ - GSQL 

V/v chính sách quản lý hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Ngày 05/01/2015 Công ty TNHH SX & TM An Dương (sau đây gọi là công ty An Dương) có công văn số  01 / 15 / AD  về việc xin ý kiến Tổng cục về thủ tục tái xuất đường trắng tinh luyện. Xem xét nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ, Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  của Bộ Công Thương, Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  và Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, về việc thực hiện chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, nếu tại thời điểm cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập và tái xuất hàng hóa, công ty đã xuất trình được Giấy phép tạm nhập, tái xuất còn hiệu lực do Bộ Công Thương cấp thì công ty đã thực hiện đúng quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tại Thông báo số  382 / TB - VPUBND  ngày 15/12/2014 thì hàng hóa của Công ty An Dương thuộc nhóm hàng tạm dừng thí điểm tái xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược từ ngày 01/1/2015, do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hướng dẫn Công ty An Dương làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết do lô hàng trên đã được đăng ký tờ khai từ ngày 30/12/2014 (trước thời điểm hiệu lực của quyết định tạm dừng), doanh nghiệp cũng dự kiến tái xuất hàng hóa trong ngày 31/12/2014, tuy nhiên, do gặp khó khăn về vận chuyển nên việc tái xuất hàng hóa không đúng kế hoạch.


Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện giám sát hàng hóa tái xuất tại cửa khẩu xuất thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 41 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC ; thực hiện xử lý vi phạm trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc bảo quản, vận chuyển hàng hóa không đúng thời gian, tuyến đường đã đăng ký theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH SX&TM An Dương (thay  t / lời) ;

    (Đ/c: Đội 1-Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội)

  • Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.