Open navigation

Công văn 274/TCHQ-GSQL Cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  274 / TCHQ - GSQL 

V/v cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh


Tiếp theo công văn số  9604 / TCHQ - GSQL  ngày 31/7/2014 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số  1273 / VPCP - KTTH  ngày 26/2/2014 và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) được thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung (không phải yêu cầu bổ sung ngành nghề cung ứng xăng dầu trong Giấy chứng nhận đầu tư). Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số  139 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.