Open navigation

Công văn 296/TCHQ-KTSTQ Phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  296 / TCHQ - KTSTQ 

V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: DNTN thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông.

(Địa chỉ:  647 / 11  Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM)


Trả lời công văn số  2710 / TN2014  ngày 27/10/2014 của DNTN thương mại, dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phân loại hàng hóa:


    Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1859 / TCHQ - TXNK  ngày 16/4/2012 hướng dẫn phân loại mặt hàng Phân bón NPK có hay không bổ sung trung, vi lượng.


  2. Về xử lý thuế:


Bộ Tài chính đã có công văn số  11203 / BTC - TCHQ  ngày 12/8/2014 hướng dẫn việc xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng. Theo đó, các đối tượng không xử lý lại (không truy thu thuế, truy hoàn thuế) phải đáp ứng 02 điều kiện là:


  • Doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng vào mã số 3105.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Nam và được cơ quan Hải quan chấp nhận;


  • Tờ khai nhập khẩu phải đăng ký trước ngày 16/4/2012.


Tổng cục Hải quan trả lời để DNTN thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế XNK (để p/h chỉ đạo);

  • Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.