Open navigation

Công văn 313/TCHQ-TXNK Miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  313 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Minh Đạt.

(Đ/c: 7/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 11/12/2014 của Công ty Cổ phần XNK Minh Đạt kiến nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 09/01/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số  117 / TCHQ - TXNK  trả lời kiến nghị của Công ty về việc miễn tiền chậm nộp. Theo đó, người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp.


Trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số  21 / 2012 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 39 Nghị định  83 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ. Theo đó, người nộp thuế “được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước…”.


Nội dung quy định chi tiết cụ thể về việc nộp dần tiền thuế nợ, trách nhiệm của người nộp thuế, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệ với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết theo quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục HQ Tp.Hồ Chí Minh (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLỗ Thị Nhụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.