Open navigation

Công văn 315/TCHQ-GSQL Hủy tờ khai chưa thông quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  315 / TCHQ - GSQL 

V/v hủy tờ khai chưa thông quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  4438 / HQHCM - GSQL  ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc hủy tờ khai chưa thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Thông tư số  196 / 2012 / TT - BTC  ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, để giải quyết vướng mắc hủy tờ khai hải quan chưa thông quan theo nội dung báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số  4438 / HQHCM - GSQL  dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số  4438 / HQHCM - GSQL  dẫn trên, trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị từ chối nhận hàng của doanh nghiệp, chấp thuận cho Công ty TNHH Cao Su - Nhựa Thanh Bình được hủy tờ khai hải quan số  71128 / NKD01  ngày 12/5/2014 và xử lý hàng hóa (tái xuất trả lại cho người bán hoặc xử lý như hàng hóa tồn đọng) theo đúng quy định hiện hành để tránh tranh chấp quyền sở hữu hàng hóa.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.