Open navigation

Công văn 318/TCHQ-GSQL Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  318 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  204 / 2014 / CV - VASEP  ngày 21/11/2014 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam phản ánh về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng thủy sản xuất khẩu bị trả lại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về vấn đề sửa tờ khai, điều chỉnh số lượng hàng:


  Theo phản ánh của Hiệp hội đối với trường hợp hàng xuất khẩu sau khi khai báo phát sinh việc rách bao bì hoặc kiểm tra phải bỏ lại dẫn đến số lượng khai báo trên tờ khai với số lượng thực xuất khẩu chưa phù hợp. Về việc này, sau khi xuất khẩu hàng, người khai hải quan căn cứ quy định về khai sửa đổi, bổ sung để khai đúng lượng hàng thực tế đã xuất khẩu. Hiện nay, để hướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  19046 / TCHQ - GSQL  ngày 29/12/2014 hướng dẫn cụ thể. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 đã nghiên cứu và xây dựng quy định theo hướng tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc khai sửa đổi, bổ sung. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.


 2. Về vấn đề phân luồng hàng hóa xuất khẩu bị trả lại:


  Hiện nay, thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng xuất khẩu bị trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, theo đó hàng hóa tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hóa để đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa được mô tả trên tờ khai xuất khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam với hàng hóa đã xuất khẩu trước đây.


  Tuy nhiên, nội dung này đã được nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 theo hướng áp dụng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, không chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa nếu hệ thống phân vào luồng xanh hoặc luồng vàng như Hiệp hội phản ánh.


 3. Về việc phản ánh các Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy báo có đối với các trường hợp hàng xuất khẩu bị rớt khi thực hiện việc khai sửa đổi bổ sung để làm cơ sở chứng minh với cơ quan Hải quan tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung: Trong trường hợp không thể xuất trình Giấy báo có, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ vận tải đơn hoặc chứng từ liên quan khác xác nhận lượng hàng thực tế xuất khẩu để chấp nhận việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.


 4. Về việc kiến nghị không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT khi nhập khẩu trở lại hàng xuất khẩu trả về:


Nội dung phản ánh của Hiệp hội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số  4392 / HQHCM - TXNK  ngày 05/12/2014 (gửi kèm) chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện đúng theo các quy định về không thu thuế nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại nếu tại thời điểm tái nhập doanh nghiệp nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo Điều 119 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  và Hải quan có đủ căn cứ xác định hàng tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; và không thu thuế GTGT trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.


Về quy định về thời gian xử lý hồ sơ và ra quyết định hoàn thuế, không thu thuế đối với mặt hàng thủy sản tươi sống, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc xử lý hồ sơ và ra quyết định hoàn thuế trong thời hạn 8h làm việc kể từ thời điểm nhận đầy đủ bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập hàng trả lại doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế và cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định hàng hóa tái nhập đúng là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện..Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK (để biết);

 • HH Chế biến và XK thủy sản (thay trả lời);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.