Open navigation

Công văn 341/TCHQ-QLRR Trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  341 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng.

(Địa chỉ: số 83 Máy Tơ, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)


Phúc đáp công văn  1218 / GST  ngày 23/12/2014 của công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng (MST: 0200912437) về việc phân luồng tờ khai XNK trên hệ thống  VNACCS / VCIS , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Năm 2014 công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại sao vàng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại theo Quyết định số  45 / QĐ - HQHP  ngày 24/4/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng với số tiền 15 triệu đồng.


Do vi phạm trên, công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan theo tiết ii điểm c1 khoản 3 Điều 17 và bị kiểm tra thực tế theo điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư  175 / 2013 / TT - BTC  ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.


Tổng cục hải quan thông báo để quý công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BANHồ Ngọc Phan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.