Open navigation

Công văn 357/BTC-TCHQ Thực hiện công văn 19128/BTC-TCHQ về kiểm tra lô hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  357 / BTC - TCHQ 

V/v thực hiện công văn số  19128 / BTC - TCHQ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tại công văn số  11 / HQQT -  NV ngày 06/01/2015 và công văn số  46 / HQQT - NV  ngày 12/01/2015 về vướng mắc thực hiện công văn số  19128 / BTC - TCHQ  ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế La Lay và cửa khẩu Lao Bảo, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ theo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc chuyển luồng để kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại, buôn lậu đối với lô hàng nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng, chủng loại...giữa lô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.