Open navigation

Công văn 41/GSQL-GQ1 Vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia theo Thông tư 37/2014/TT-BCT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  41 / GSQL - GQ1 

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số  37 / 2014 / TT -  BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;

- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số  23 / HQKG - NV  ngày 08/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và công văn số  32 / HQĐT - NV  ngày 09/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia theo Thông tư số  37 / 2014 / TT - BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Hợp đồng của doanh nghiệp đã được ký kết trước ngày 08/12/2014 (ngày Thông tư  37 / 2014 / TT - BCT dẫn trên có hiệu lực), do vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư  37 / 2014 / TT -  BCT thì thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.


  2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan năm 2001 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.


Như vậy, đối chiếu với trường hợp vướng mắc khi tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại công văn số  23 / HQKG - NV  và công văn số  32 / HQĐT - NV  dẫn trên, thì đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký vào ngày 31/12/2014 được áp dụng chính sách quản lý hàng hóa tại thời điểm ngày 31/12/2014 theo đúng quy định, tờ khai có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.