Open navigation

Công văn 752/BTC-TCHQ Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  752 / BTC - TCHQ 

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Công ty CP Thương mại và dịch vụ giải pháp tối ưu. (Số 27 ngõ 148 Mai Anh Tuấn, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số  CV01 / 2014XNK - OSTS  ngày 03/12/2014 của Công ty CP Thương mại và dịch vụ giải pháp tối ưu (Công ty) đề nghị giải quyết vướng mắc về tờ khai xuất khẩu không có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC .


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết). Kết quả kiểm tra nếu xác định trường hợp của Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT -  BTC), hàng hóa nhập khẩu đã thực tái xuất thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã thực tái xuất.


Công ty CP Thương mại và dịch vụ giải pháp tối ưu có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai mã loại hình XKD08, XGC08 (mã loại hình đúng là XKD15), giải trình các nội dung có liên quan, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty CP Thương mại và dịch vụ giải pháp tối ưu được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được giải quyết theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế;

  • Vụ Pháp chế;

  • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.