Open navigation

Công văn 100/LDTBXH-LDTL Hướng dẫn thực hiện chính sách lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số  100 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v hướng dẫn thực hiện chính sách lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số  2015 / SLĐTBXH  ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu vẫn đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số  91 / 2010 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ, theo đó các công ty chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số  41 / 2002 / NĐ - CP  ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số  155 / 2004 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 8 năm 2004, Nghị quyết số  07 / 2007 / NQ - CP  ngày 06 tháng 02 năm 2007, Nghị định số  110 / 2007 / NĐ - CP  ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được giải quyết chính sách lao động dôi dư.

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên trước đây chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định tại các văn bản nêu trên, nay tiến hành cổ phần hóa thì được giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số  91 / 2010 / NĐ - CP  của Chính phủ và Thông tư số  38 / 2010 / TT - BLDTBXH  ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 210 / NĐ -  CP của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên biết và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.