Open navigation

Quyết định 11970/QĐ-BCT Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

 Không còn phù hợp 


BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  11970 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  20 / 2008 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị định số  48 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Công Thương.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

  • Lưu: VT, PC (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Thắng Hải

KẾ HOẠCH


HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  11970 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


STT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I

XÂY DỰNG THÔNG TƯ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NĂM 2014

1

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên quan đến Phương án đơn giản hóa TTHC của Bộ Công Thương theo Quyết định số  9802 / QĐ - BCT  ngày 30 tháng 10 năm 2014 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2014

Quý II năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Thông tư của Bộ trưởng

II

NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thẩm tra thủ tục hành chính trong các đề xuất văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương năm 2015

Tháng 6,

tháng 10

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo thẩm tra

2

Cho ý kiến đối với những văn bản QPPL có quy định về TTHC

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Công văn của Vụ Pháp chế

3

Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu thống kê, rà soát và biểu mẫu đánh giá tác động TTHC

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo đánh giá

4

Thống kê, rà soát những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện

Vụ Pháp chế và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vịcông bố nhưng chưa chính xác.

5

Nhập cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục sửa đổi, bổ sung

Thường xuyên

Vụ Pháp chế


Các văn bản. TTHC được đăng tải trên CSDLQG

6

Dự thảo và ban hành quyết định công bố của Bộ trưởng đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vị (kèm theo hồ sơ) gửi về Vụ Pháp chế

7

Kiểm soát chất lượng dự thảo các quyết định công bố thủ tục hành chính do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành

Thường xuyên

Vụ Pháp chế


Văn bản có ý kiến thẩm tra của Vụ Pháp chế gửi tới các đơn vị

8

Công khai thủ tục hành chính

Thường xuyên

Vụ Pháp chế


Các văn bản, TTHC được công khai minh bạch trên CSDLQG

III

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

1

Lập kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC năm 2015 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ

Tháng 12

năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ 2015

2

Tổng hợp kết quả rà soát của các địa phương về rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương

Quý II, III

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương của địa phương

3

Triển khai rà soát, đánh giá các quy định thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2015

Quý I, II,

III năm 2015

Các đơn vị có thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế và các đơn vị có

Báo cáo kết quả rà soát các quy định, TTHCcủa Bộ Công Thươngliên quan

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương của các đơn vị

4

Thực hiện rà soát, đánh giá độc lập các quy định, thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2015 của Bộ Công Thương gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan

Quý III năm 2015

Vụ Pháp chế

Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

Dự thảo Quyết định ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2015

5

Tổng hợp ý kiến lên phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2015 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Quý IV 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Quyết định ban hành phương

án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2015

IV

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH VỀ KSTTHC

1

Tổ chức phổ biến quy định mới về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định

hành chính cho CBCC các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Quý II, III

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các Sở Công Thương


2

Tổ chức tập huấn về Hệ thống báo cáo công tác Kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin điện tử

Quý II, III

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn

3

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho các cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật

về công tác kiểm soát TTHC.

Quý III năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn

4

Tăng cường công tác phổ biến

Thường

Vụ Pháp chế

Cục TMĐT

Báo cáo kết quảchính sách mới của Bộ Công Thương trên Cổng Thông tin điện tử

xuyên


và CNTT

theo quý, theo năm

V

KIỂM SOÁT, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TTHC

1

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Công khai kết quả xử lý của các đơn vị.

2

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, Sở Công Thương

Quý II, III,

IV năm 2015

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả kiểm tra và Công văn chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

3

Tổ chức khảo sát trong nước và nước ngoài về ứng dụng CNTT trong kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

Quý III, IV

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ

Báo cáo kết quả khảo sát

VI

HUY ĐỘNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM SOÁT TTHC

1

Huy động chuyên gia theo ngành, lĩnh vực vào hoạt động kiểm soát TTHC

Theo chuyên đề hoặc đột  xuất /  Theo tiến độ rà soát

Vụ Pháp chế

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Báo cáo kết quả rà soát của chuyên gia

2

Tổ chức họp, hội thảo lấy ý kiến các đơn vị trong, ngoài Bộ, tổ chức, cá nhân liên quan đến ban hành mới quy định, TTHC, Phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC và Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo, công văn chỉ đạo

3

Tổ chức tham vấn, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực công thương để nâng cao chất lượng cải cách, kiểm soát TTHC

Quý II, III

năm 2015

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo, công văn chỉ đạo

VII

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TTHC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG


1

Rà soát các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực để đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến

Thường xuyên

Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và CNTT

Các đơn vị liên quan

Tổng hợp báo cáo LĐB phương án triển khai

2

Duy trì và nâng cấp Trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC

Quý III, IV

năm 2015

Cục Thương mại điện tử và CNTT

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Sản phẩm sau khi nâng cấp

3

Xây dựng và triển khai Hệ thống báo cáo điện tử về công tác Kiểm soát TTHC

Quý II, III

năm 2015 (theo tiến độ của Bộ Tư pháp)

Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và CNTT

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Kết quả báo cáo được gửi trên Hệ thống báo cáo điện tử

VIII

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm soát

thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

2

Tham gia góp ý kiến về xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Quý  IV / 2015 

hoặc đột xuất

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua

- Khen thưởng


Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.