Open navigation

Công văn 138/LĐTBXH-LĐTL Hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  138 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Iternational SOS Việt Nam 

(Đ/c: Tầng 4- 72 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số  179 / 2014  ngày 26/12/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Iternational SOS Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc giao kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung công văn số  179 / 2014  của Công ty thì khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian, Công ty phải thực hiện ký hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.