Open navigation

Công văn 43/LĐTBXH-ATLĐ Áp dụng Quy chuẩn Việt Nam đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  43 / LĐTBXH - ATLĐ 

V/v việc áp dụng QCVN đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng


Phúc đáp công văn số  3579 / CHP - KTCN  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xem xét chấp thuận cho sử dụng cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG để xếp dỡ mặt hàng container mà không bố trí người báo tín hiệu; Qua nghiên cứu, xem xét thực tế tài liệu và thiết bị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Đây là 02 thiết bị nâng loại mới được đưa vào sử dụng tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị Công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định tại Thông tư số  05 / 2012 / TT - BLĐTBXH  ngày 30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 7: 2012 / BLĐTBXH  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.


  2. Theo báo cáo của Quý Công ty các thiết bị nêu trên đã lắp đặt hệ thống camera phục vụ quan sát cho công nhân điều khiển theo dõi được toàn bộ quá trình di chuyển của container và khu vực di chuyển 02 loại cổng trục trong suốt quá trình làm việc nên không cần bố trí người báo tín hiệu làm những công việc này. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác an toàn lao động luôn được thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình vận hành thiết bị, đề nghị Công ty thực hiện tốt công tác kiểm định và kiểm tra định kỳ các loại thiết bị nêu trên, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động an toàn trong mọi trường hợp.


Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng;

  • ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGDoãn Mậu Diệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.