Open navigation

Công văn 10006/CT-TTHT Sử dụng hóa đơn đã đặt in


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10006 / CT - TTHT 

V/v : sử dụng hoá đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014Kính gửi: Công ty cổ phần Việt Kim

Địa chỉ: Tầng 14-15, Tòa nhà Văn phòng Nam á, Số 201-203 Đường Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM

Mã số thuế: 0301450108

Trả lời văn bản số  S1101 / SA - CVHT  ngày 05/11/2014 của Công ty về việc sử dụng hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có dự định thay đổi tên vào đầu năm 2015 (không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã được đặt in thì Công ty đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.13 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tuy nhiên từ thời điểm Công ty nhận được giấy phép thay đổi đến thời điểm Công ty nhận được con dấu mới dự kiến mất 4 ngày, do đó để đảm bảo tính hoạt động liên tục, Công ty được sử dụng con dấu mang tên cũ để thông báo điều chỉnh hoá đơn và đóng dấu trên hoá đơn giá trị gia tăng trong thời gian chưa có con dấu mới. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hoá đơn này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • KT 4;

  • P.PC;

  • Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.