Open navigation

Công văn 10065/CT-TTHT Thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động gia công in


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10065 / CT - TTHT

V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Nhà Xuất Bản Văn Hoá - Văn Nghệ TP.HCM 

Địa chỉ: 88-90 Ký Con P.Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1

MST: 0310264549


Trả lời văn thư số  108 / CVNXBVHVN  ngày 04/11/2014 của Nhà Xuất Bản về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Khoản 15, Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

...”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, hoạt động gia công in (trừ in tiền) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.


Cục Thuế TP thông báo Nhà Xuất Bản biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.KT 3;

  • P.PC;

  • Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.