Open navigation

Công văn 10083/CT-TTHT Thuế thu nhập cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số :  10083 / CT - TTHT

V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: TCT Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco)

Địa chỉ: 262 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 Mã số thuế : 0300481551


Trả lời văn thư số  1030 / SC - TCKT  ngày 11/11/2014 của Tổng công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

+ Tại điểm b Khoản 6 Điều 2 quy định thu nhập từ trúng thưởng bao gồm:

“Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

+ Tại Điều 15 quy định căn cứ tính thuế từ thu nhập trúng thưởng: “1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

...

b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.”

...

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

Trường hợp Tổng công ty có chương trình khuyến mại cho khách hàng theo phương thức tặng quà, hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số xe, phí đăng kiểm…nếu khoản hỗ trợ; quà tặng nhận được trong cả chương trình khuyến mại có giá trị vượt trên 10 triệu đồng thì phần vượt này các khách hàng là cá nhân phải nộp thuế TNCN theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Tổng công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.PC;

  • P.KTT3;

  • Lưu (TTHT, VT).

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.