Open navigation

Công văn 113/CT-HTr Trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc mua phần mềm của nước ngoài


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  113 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Truyền thông Alpha

(Địa chỉ: số 231 Hồng Hà, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

MST: 0100369104)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  126 / 2014 / CV  ngày 28/10/2014 của Công ty TNHH Truyền thông Alpha hỏi về chính sách thuế GTGT đối với việc mua phần mềm của nước ngoài, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điểm 1 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng:

"1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu."

+ Tại Điểm 3 Điều 7 quy định về thu nhập chịu thuế TNDN: " Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

...

3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm, tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:

- Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm). "

- Căn cứ Hợp đồng số  01 / 2014 / ALPHA - VERIMIATRIX  - Phụ lục 4 - Đơn đặt hàng số 1 ngày 28/11/2014 giữa Công ty TNHH truyền thông Alpha và Verimatrix Inc.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty TNHH truyền thông Alpha ký hợp đồng với Verimatrix Inc là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để nhập khẩu phần mềm hệ thống CAS và DRM ( bao gồm bản quyền và quyền sử dụng phần mềm) thì khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài công ty phải khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu theo quy định. Thủ tục kê khai, nộp thuế thay nhà thầu, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Thông tư  103 / 2014 / TT -  BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Truyền thông Alpha biết để nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGThái Dũng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.