Open navigation

Công văn 245/LĐTBXH-BHXH Căn cứ tính đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  245 / LĐTBXH - BHXH 

V/v: thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội


Trả lời Công văn số  3414 / LĐTBXH - CSLĐVL  ngày 02/12/2014 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Bộ luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013) phát sinh một số vướng mắc liên quan đến căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ luật Lao động năm 2012 không còn quy định mức lương tối thiểu chung, quy định các doanh nghiệp Nhà nước phải tự xây dựng thang lương, bảng lương nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp chưa tự xây dựng thang lương, bảng lương mà vẫn áp dụng thang lương bảng lương theo Nghị định số  205 / 2004 / NĐ - CP  ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, song song với việc báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số  540 / BC - CP  ngày 31/12/2014 của Chính phủ), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Công văn số  3725 / LĐTBXH - BHXH  ngày 07/10/2014 và Công văn số  4867 / LĐTBXH - BHXH  ngày 22/12/2014 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, trong khi chờ ý kiến chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và để thực hiện việc thu nộp và giải quyết chế độ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp nêu trên, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 cho đến trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 (từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 trở đi đối với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được tính theo mức lương cơ sở là 1.150.000  đồng / tháng) .


Ngày 31/12/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số  5467 / BHXH - CSXH  chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện quy định nêu trên.


Đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội giải thích và hướng dẫn người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.