Open navigation

Công văn 174/BHXH-DVT Quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  174 / BHXH - DVT 

V/v: quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;


Để có số liệu đánh giá việc sử dụng và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế đối với thuốc điều trị ung thư, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 30/01/2015 những nội dung sau:

  1. Tình hình sử dụng và thanh toán chi phí các thuốc điều trị ung thư trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số  31 / 2011 / TT - BYT  và các thuốc ung thư ngoài danh mục đã sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2014 theo Phụ lục kèm Công văn này.

  2. Danh sách bệnh nhân đang sử dụng 4 thuốc: Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib trước thời điểm 01/01/2015 theo hướng dẫn tại Khoản 3.2, Mục 3 Công văn  5390 / BHXH - DVT  ngày 29/12/2014 của BHXH Việt Nam .

Báo cáo gửi đồng thời bằng văn bản và file dữ liệu điện tử theo địa chỉ email: Banduocvtyt@vss.gov.vn và duocqlt@gmail.com ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Lưu VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Minh Thảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI……

……………………….


Thống kê chi phí sử dụng thuốc điều trị ung thư năm 2014


STT


Tên cơ sở KCB


STT theo TT  31 / 2011 / TT -  BYT


Tên Thuốc


Dạng dùng


Hàm

lượng


Dạng bào chế


Tên thương mại


Số ĐK

/GPNK


Hãng SX


Nước SX


Đơn vị tính (ĐVT)

Năm 2014

Giá thanh toán BHYT


Số lượng


Thành tiền

I- Thuốc trong danh mục

II- Thuốc ngoài danh mục

Tổng cộng


Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng GĐ BHYT

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.